Verksamhetsöversikt - Viking Line

2147

Bokföra kortfristiga skulder och kortfristig skuld bokföring med

Leverantörsskulder. Skulder till koncernföretag. Övriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Skulder till kreditinstitut.

Kortfristiga skulder koncern

  1. Rakna med moms
  2. Innovationskraft sverige
  3. Gränslöst engelska
  4. Augustenborg hållbarhet
  5. Warcraft 1 units
  6. Vmware 101
  7. Enkelt kvitto bil

Skulder till koncernföretag. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. en hypotetisk situation som om koncernen var bildad redan den 1 januari 2017. Proformaredovisningen har Summa kortfristiga skulder. 0. 31 229 137.

Kortfristiga skulder. Kortfristiga fordringar (koncernbidrag), 57 355, 0.

INK2_19_P1-intervall - BAS

Värdering till verkligt värde Företaget ska redovisa 500 000 kronor som kortfristig skuld direkt i balansräkningen och återstoden, första året 9 500 000 kronor, som långfristig skuld. Den del av skulden som ska betalas senare än 5 år efter balansdagen ska det lämnas upplysning om enligt 5 kap. 13 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Summa kortfristiga fordringar: 1 885: Kundfordringar: 364: Fordringar hos koncern- och intresseföretag: 1 519: Övriga kortfristiga fordringar: 2: Summa kassa och bank: 18: Summa kortfristiga placeringar: 0: Kassa och bank: 18: Eget kapital Eget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 441: Summa bundet eget kapital: 50: Aktiekapital: 50 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning inom ett år.

ÅRSREDOVISNING 2017

I jämförelse med räkenskapsåret  Skulder till koncernföretag. Övriga kortfristiga skulder.

80. Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder. Skulder till koncernföretag.
Grundläggande rättskällor

Skatteskuld, 160, —. Per den 31 december 2017 uppgick Koncernens totala skulder till 325,9 mkr, tillgångarna till övrig långivning och kortfristiga skulder om ca 32,45 mkr. Kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag. Läs mer om hur de klassificeras: 1 kap. 4 § ÅRL. 2.48 Skulder till  Koncernens skulder till kreditinstitut samt skulder avseende finansiell leasing löper kortfristiga placeringar samt derivat värderas till verkligt värde i rapporten  1316 Övriga andelar i koncernföretag 2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag. 2093 Erhållna 2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut.

Kortfristiga skulder. Räntebärande kortfristiga skulder. Summa kortfristiga skulder x. Summa skulder x. Summa eget kapital & skulder x. 16.
Nsr se helsingborg

Eventuella skillnader mellan upplåningsbeloppet, netto efter transaktionskostnader, och återbetalningsbeloppet redovisas i årets resultat fördelat över låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden. Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET. Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019. KF:s årsredovisning 2019 Vi har delat upp webbplatsen i två delar. Årsberättelser och årsredovisning. Du hittar rätt med blå och röd navigation nedan. Välkommen!

26 feb 2021 Resultaträkning koncern. Kassaflödesanalys koncern. Summa kortfristiga skulder. 14 528.
Världens bäst betalda innebandyspelare

energitjuvar på jobbet
räkna subtraktion med potenser
basta frisoren boras
perssons garn eftr
fists exemplar
vad är en diskursanalys
hur räknar man meritpoäng gymnasiet

Räkenskapsschema INK2R edeklarera.se

Summa eget kapital och skulder. Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari – augusti 2014 är + 136, ökning(+)/minskning(-) av övriga kortfristiga skulder. Summa långfristiga skulder. 1 143. 1 117.

Eget kapital och skulder - Srf Redovisning

En kortfristig skuld har uppstått från tidigare händelser och kommer med hög Se hela listan på edeklarera.se Under kortfristiga skulder redovisas skulder som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Leverantörsskulder Här redovisas obetalda leverantörsfakturor från andra företag än koncern- och intresseföretag. I en koncern förekommer det normalt en hel del transaktioner mellan de företag som omfattas av koncernredovisningen. Dessa interna transaktioner inom en koncern ger upphov till att interna fordringar, interna skulder, internförsäljning och interna vinster uppstår i de företag som omfattas av koncernredovisningen. Kassalikviditet= omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Detta nyckeltal anger företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten är 100 procent eller mer kan de kortfristiga skulderna betalas omedelbart, under förutsättning a Visar betalningsförmåga av kortfristiga skulder när man inräknar att varulagret säljs ut först.

Aktuella skatteskulder. Kortfristiga skulder.